Kas yra investavimo rizika?

Diversifikacijos strategijos pranašumai ir trūkumai ppt

Mintzberg išskirtos organizacijos strategijos rengimo mokyklos Strategijos reikšmės Atsižvelgiant į situaciją, strategijai galima suteikti šias reikšmes: 1.

Planas plan — aiški veiksmų, kuriais vadovai siekia numatyti veiklos kryptį seka 2. Pozicija position — priemonės, nustatančios organizacijos padėtį rinkoje, palyginti su konkurentais 5.

Perspektyva perspective — organizacijos pobūdžio ir raidos koncepcija, apimanti kolektyvines nuomones, siekius ir elgseną, t. Strategija turi apibrėžtą tikslinę orientaciją 2. Neatsiejama strategijos dalis yra priemonės jai įgyvendinti 3.

Strategija susiejama su tam tikru vidutinės trukmės metai perspektyviniu laiko periodu 4.

Strategija formuojama atsižvelgiant į institucijos ištekinį potencialą, kuris lemia institucijos silpnybes ir stiprybes 5. Strategija kuriama atsižvelgiant į institucijos galimybes ir grėsmes jai 6. Strategija yra tuo efektyvesnė, kuo didesnį indėlį įneša į vertės kūrimą 7.

Strategija yra tuo efektyvesnė, kuo didesnį konkurencinį pranašumą įgyvendina institucija Strategijos ir politikos santykis Naujoji šalies politinio valdymo funkcija yra ilgalaikio valstybės valdymo strategijos kūrimas. Viešojo sektoriaus strategijos kūrimas ir jos keitimas yra laikomas tarpiniu uždaviniu, priklausančiu ir politikos ir veiklos valdymo lygiams.

diversifikacijos strategijos pranašumai ir trūkumai ppt

Savo ruožtu politika gali būti strategijų šaltiniu. Strateginis valdymas Organizacijos strateginiu valdymu laikomas nuolatinis, dinamiškas ir nuoseklus procesas, kuriuo remiantis organizacija laiku prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių ir efektyviau naudoja išteklius. Strateginio valdymo bendrieji principai ir specifika priklauso nuo organizacijos: Veiklos pobūdžio produkcijos, paslaugų ar idėjų teikimo Finansavimo šaltinių komercinės ar nekomercinės organizacijos Nuosavybės valstybės ar privačios organizacijos Dydžio mažos ar didelės organizacijos Diversifikacijos laipsnio vienos ar kelių veiklos sričių organizacijos Strateginio valdymo tikslai 1 Nustatyti strateginę kryptį 2 Nustatyti išteklių prioritetus 3 Nustatyti meistriškumo standartus 4 Prisitaikyti prie aplinkos pokyčių 5 Sudaryti objektyvų veiklos kontrolės ir analizės pagrindą Valdymo ciklas: Analizė: aplinkos, išteklų ir SSGG Monotoringas ir kontrolė Nuolatinis veiklos bei programų tobulinimas Strategijos rengimas: misija; strateginiai tikslai; Įgyvendinimas Strateginė analizė Ji apima veiklos rezultatų analizę, aplinkos tendencijų įvertinimą, visuotinai pripažintų vertybių ir organizacijos galių analizę.

diversifikacijos strategijos pranašumai ir trūkumai ppt

Išorinė aplinka - tai veiksniai, egzistuojantys už organizacijos ribų, kurių aukščiausio lygio vadovybė per trumpą laiką paprastai negali pakeisti. Vidinė aplinka - tai veiksniai, egzistuojantys pačioje organizacijoje.

STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA IR SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS

Aukščiausio lygio vadovybė jų taip pat per trumpą laiką negali pakeisti. Ji formuoja organizacijos pranašumus ir trukumus, aprėpiančius organizacijos atsakomybės ir valdžios struktūrą, vertybes, žmogiškuosius bei finansinius išteklius ir kita. Strategijos kūrimas. Šioje stadijoje parengiamas strateginis planas.

Strateginis planas, įvertinantis organizacijos pranašumus ir trūkumus, yra derinamas su aplinkos grėsmėmis ir galimybėmis.

  • Nesvarbu, koks investuotojas esate, į šį klausimą ko gero atsakytumėte abstrakčiai.
  • Investavimo rizika ir jos valdymas - dailywtf.lt

Šioje stadijoje išskiriamos svarbiausios interesų sritys. Strategijos įgyvendinimas. Paprastai šioje stadijoje atliekamos tokios funkcijos: rengiamos strategijos įgyvendinimo programos ir projektai; sudaromas programinis biudžetas; sudaromos darbo grupės; išplėtojami strateginiai žmogiškieji ištekliai; atliekamas valdymas pagal tikslus.

Pagrindinės priemonės apima personalo sukomplektavimą, jo įgūdžių tobulinimą, materialių išteklių įsigijimą, infrastruktūros plėtojimą, konsultacinę pagalbą ir finansinių išteklių paskirstymą. Strateginė kontrolė. Šioje stadijoje lyginant numatytus rezultatus su faktiniais kontroliuojama organizacijos strateginė veikla. Šioje stadijoje nustatoma, ar reikia tikslinti strateginį planą arba kurią nors jo dalį, apriboti arba išplėsti tam tikrus projektus. Strateginio planavimo funkcija Planavimas yra pirminė valdymo funkcija.

Investavimo rizika ir jos valdymas

Jis diversifikacijos strategijos pranašumai ir trūkumai ppt pagrindą likusioms trims funkcijoms. Tik suformavus planą atsiranda galimybė parinkti vykdytojus, suformuoti struktūrą, deleguoti funkcijas ir paskirstyti užduotis, motyvuoti vykdytojus ir jiems vadovauti, užtikrinti komunikaciją tarp vykdytojų, vertinti jų diversifikacijos strategijos pranašumai ir trūkumai ppt kokybę. Planavimo procesas Kaip galime ten patekti?

Taktika planai Ištekliai Kaip sužinoti, ar jau atvykome? Koordinacija Ataskaitos Sąmata Strateginio planavimo logika Planavimas logiškai susideda iš šių žingsnių: Proceso inicijavimas. Planavimo prielaidų apibrėžimas. Tikslų formulavimas. Alternatyvų identifikavimas. Alternatyvų įvertinimas. Geriausios alternatyvos parinkimas. Atraminių planų formavimas. Plano įgyvendinimas.

Strateginio planavimo valstybės institucijose ir savivaldybėse privalumai: 1. Galimybė analizuoti ir vertinti valstybės instituciją ar savivaldybę kaip sistemą, siekiant, kad visi jos padaliniai siektų užsibrėžtų tikslų 2.

Aiškesnis suvokimas valstybės institucijų ar savivaldybių tikslų ir racionalesnis paskirstymas finansinių materialinių ir darbo išteklių 3.

Geresnis koordinavimas valstybės institucijos ar savivaldybės padalinių veiklos ir jos koregavimas, atsižvelgiant į pasikeitimus 4. Geresnė kontrolė siekiant įgyvendinti tikslus ir skatinti valstybės institucijos ar savivaldybės tarnautojus Analitinio strategijos formavimo modelio samprata Analitiniame strategijos rengimo modelyje pirmiausia atliekama veiklos situacijos ir turimų išteklių analizė, tik po to formuluojama vizija, misija ir t.

Akcentuojama tai, ką organizacija sugeba, o ne bandoma numatyti, ką ji turėtų arba galėtų diversifikacijos strategijos pranašumai ir trūkumai ppt.

Analitiniam strategijos formavimo modeliui budinga logika Kur mes esame dabar misija,filosofija, ištekliai,konkurencinė pozicija, veiklos ir rinkos?

Ką norime pasiekti misija, tikslai strateginės alternatyvos?

diversifikacijos strategijos pranašumai ir trūkumai ppt

Ar galime tai pasiekti organizacinis potencialas ir ištekliai? Kokia tinkamiausia strategija kaip tikslai dera su vadovų ir interesų grupių poreikiais? Ką reikia daryti nedelsiant? Kūrybiniam strategijos formavimo modeliui budinga logika Kokios organizacijos norime jos vizija, misija ir filosofija? Svarbiausios tendencijos, reikšmingos mūsų organizacijos veiklai Dabartinė situacijos analizė dabartinė misija, vartotojai, rinkos, rodantys, kaip toli esama organizacijos situacija nuo norimos Organizacijos SSGG analizė norimos vizijos aspektu.

Kokie strateginiai tikslai? Kokios galimos strateginės alternatyvos?

Kokia strategija geriausiai tinka? Kokių reikia išteklių ir kaip jais apsirūpinsime? Planavimo etapai pagal K. Kileną Tikslų iškėlimas. Prielaidų nustatymas. Alternatyvų nustatymas. Geriausios alternatyvos diversifikacijos strategijos pranašumai ir trūkumai ppt.

Plano sudarymas. Plano vykdymas. Tikslų nustatymas. Prielaidų įvertinimas. Alternatyvų palyginimas ir įvertinimas. Veiklos plano pasirinkimas. Pagalbinių planų sudarymas. Biudžeto, kaip skaitmeninės plano išraiškos, sudarymas. Planavimo etapai pagal M. Meskoną, M Albertą, F. Hedouri Misijos nustatymas.

Investavimo rizikos rūšys ir jos vertinimas

Išorinės aplinkos analizė. Organizacijos vidinių stiprių ir silpnų pusių nustatymas. Strateginių alternatyvų analizė. Strategijos pasirinkimas. Strategijos įvertinimas K. Andrews strategijos formavimo konceptualus modelis Aplinkos analizė Vadovų vertybės Esamų tikslų, strategijos ir politikos identifikavimas Pagrindinės strateginės galimybės ir grėsmės Strateginių alternatyvų nustatymas Strateginių sprendimų priėmimas Patvirtinta tikslai, strategija, politika Socialinė atsakomybė Resursų analizė Load More