Švietimo įvairinimo strategija. Investavimo strategijos įvairinimas

25 KIAT MENYELAMATKAN DIRI DARI SITUASI CANGGUNG

Ilgalaikė veiklos strategija Ilgalaikė veiklos strategija Lietuvos mokslo tarybos misija — aktyviai dalyvauti formuojant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų politiką ir, taikant organizacines bei finansines mokslinių tyrimų konkursinio finansavimo priemones, siekti, kad Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų toliau — MTEPI sistema būtų efektyvi ir atitiktų Lietuvos visuomenės lūkesčius bei globalius iššūkius.

Lietuvos mokslo tarybos svarbiausias tikslas švietimo įvairinimo strategija didesnis mokslo vertingumas, efektyvumas, paveikumas, jo siekiama plėtojant veiklą šiomis trimis pagrindinėmis kryptimis: siekti efektyvesnio mokslo finansavimo, įgyvendinti  atvirojo mokslo veiklos principus.

Lietuvos mokslo taryba švietimo įvairinimo strategija veiklos kryptis įgyvendina per strateginius uždavinius.

švietimo įvairinimo strategija

Siekti efektyvesnio mokslo finansavimo: inicijuoti siūlymus ir dalyvauti nacionalinės mokslo politikos formavime bei koordinuoti jos įgyvendinimą; bendradarbiauti su kitomis Lietuvos MTEPI institucijomis siekiant keistis informacija, aiškiau atskirti funkcijas, efektyviau siekti sinerginio efekto; palaikyti ir tobulinti esamus mokslo finansavimo instrumentus nacionalines mokslo programas, mokslininkų grupių projektų priemonę ir kt.

Ugdyti Lietuvos mokslininkų bendruomenę: padėti burtis įvairialypėms mokslininkų bendruomenėms, remti mokslininkų bendradarbiavimą per asociacijas, tinklus, renginius ir kitas priemones; visokeriopai remti jaunuosius mokslininkus, skatinti jų profesinį tobulėjimą, įsitraukimą į tarptautinius mokslininkų tinklus, remti kokybiškas doktorantūros ir podoktorantūros studijas; puoselėti akademinę etiką, stebėti jos principų laikymąsi Lietuvos mokslo tarybos finansuojamuose projektuose.

švietimo įvairinimo strategija

III, Įgyvendinti atvirojo mokslo veiklos principus: visokeriopai skatinti mokslinės veiklos tarptautiškumą: dalyvauti tarptautinių Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių mokslo ir mokslo shopify švietimo įvairinimo strategija pasirinkimo tinklas organizacijų bei programų veikloje, dalyvauti programose pagal tarpvalstybinius susitarimus,  plėsti šių susitarimų geografiją, įvairinti joms taikomus finansinius instrumentus, plėsti tarptautinių ekspertų tinklą, didinti jų įnašą į Lietuvos mokslo tarybos ekspertinę veiklą, skatinti ir remti tarptautinius projektus, infrastruktūras, tinklus ir renginius.

Skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį mokslo ir verslo, mokslui ir inovacijoms skirtą bendradarbiavimą nacionaliniu mastu; Skatinti tarpdiscipliniškumą tarp skirtingų mokslo sričių, krypčių ir šakų, užtikrinti praktinį jo įgyvendinimą Lietuvos mokslo tarybos vykdomose programose; Remti ir skatinti atvirąją prieigą prie mokslo publikacijų ir mokslo duomenų; Remti darniosios plėtros principus, įgyvendinti jais paremtas iniciatyvas; Stiprinti mokslininkų ir plačiosios visuomenės ryšius, remti mokslo viešinimui, populiarinimui ir sklaidai bei visuomenės prusinimui ir mokslo bei mokslininkų prestižo kėlimui skirtas iniciatyvas.

švietimo įvairinimo strategija

Įgyvendindama šią ilgalaikę strategiją patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos nutarimu Nr. VIII Lietuvos mokslo taryba rengia ir vykdo trejų metų strateginius veiklos planus. Rekvizitai Duomenys apie Lietuvos mokslo tarybą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr.

švietimo įvairinimo strategija