52010DC0548

Indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Romos aukščiausiojo lygio susitikime dėl aprūpinimo maistu priimtoje deklaracijoje, —   atsižvelgdamas į  m. Aplinkos tarybos posėdžio išvadas, visų pirma ES ir valstybių narių įsipareigojimą padidinti išteklius siekiant įgyvendinti Haidarabado įsipareigojimus iki  m. Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health — A State of Knowledge Review—  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl rezoliucijos, pateiktą JT Generalinės Asamblėjos ajai sesijai, siekiant patvirtinti vystymosi darbotvarkę po  m.

Transforming our world: the Agenda for Sustainable Development—  atsižvelgdamas į ataskaitas dėl ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos TEEB — tai pasaulinė iniciatyva, kuria siekiama viešinti gamtos vertybes, —  atsižvelgdamas į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją CITES ir Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvenciją CMS—  atsižvelgdamas į Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos IUCN nykstančių gyvūnų rūšių raudonąjį sąrašą, —  atsižvelgdamas į  m.

ES biologinės įvairovės strategija iki  m.

ARCHITEKTUOMENĖ

EUR per metus; C. EUR, tačiau šios teritorijos kasmet teikia naudą aplinkos ir socialiniais bei ekonominiais aspektais, kurios vertė siekia — mlrd. ES biologinės įvairovės strategija būtų visiškai integruota į ES poziciją diskusijose dėl naujo tarptautinio susitarimo dėl klimato kaitos, ypač atsižvelgiant į tai, kad, remiantis ES finansuojamu projektu ROBIN, biologinės įvairovės apsauga yra klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos dalis, ypač turint mintyje tai, kad atogrąžų miškai teikia 25 proc.

Identification and mitigation of the negative impacts of EU demand for certain commodities on biodiversity in third countries išvadomis, pasiūlant galimus būdus, kaip padėti išvengti pasaulio biologinės įvairovės nykimo, nulemto tam tikrų gamybos ir vartojimo modelių, ES, arba jį sumažinti; Be to, žmonių gyvenimas labai priklauso nuo biologinės įvairovės dėl daugybės vertingų ekosistemų funkcijų: švarus oras, grynas vanduo, žaliavos, augalų apdulkintojai ir apsauga nuo potvynių yra tik keletas jų.

Biologinė įvairovė taip pat yra esminė mūsų sveikatos, gerovės ir ekonominio klestėjimo sąlyga.

Kompetencijos

Biologinei įvairovei daromas didelis spaudimas ir visame pasaulyje, ir Europoje. Beprotišku greičiu išmiršta rūšys. Visa tai dėl žmogaus veiklos.

indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Buveinių pokyčiai, tarša, pereikvojimas, invazinės svetimos rūšys ir indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas kaita yra svarbiausios biologinės įvairovės nykimo priežastys. Biologinės įvairovės nykimas yra pragaištingas, dėl to gamta, žmonės ir ekonomika patiria nuostolių: reikalingos ekosistemų funkcijos stumiamos į pavojų ir kenkiama natūraliam žemės gyvybingumui gebėjimui spręsti naujus iššūkius.

Global risks perception survey pagal svarbą išdėstė dešimt pavojų, lemiančių biologinės įvairovės nykimą ir ekosistemų griūtį. Pereikvojami planetos ištekliai ir viršijamos jos atsinaujinimo galimybės, todėl atsiranda negrįžtamų pokyčių. Todėl biologinės įvairovės nykimas neatsiejamas nuo klausimų indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas klimato kaitą ir žaliavų trūkumą — tai aiškiai nurodyta naujojoje  m.

KARŠTI KOMENTARAI

Europos biologinės įvairovės strategija  m. Todėl neuroninio tinklo dvejetainis variantas. ES parengė naują strategiją. Valstybių ir vyriausybių vadovai apibrėžė pagrindinį tikslą sustabdyti biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą, kuo labiau atkurti jį iki  m.

Strategiją sudaro šeši uždaviniai, kurie reiškia specialius veiksmus: 1 visiškas Paukščių ir Buveinių direktyvų gamtos direktyvų įgyvendinimas; 2 ekosistemų ir jų funkcijų išlaikymas bei atkūrimas; 3 žemės ūkio ir miškininkystės indėlio į biologinės įvairovės išlaikymą ir gerinimą didinimas; 4 tausaus žuvų išteklių naudojimo užtikrinimas; 5 kova su invazinėmis svetimomis rūšimis ir 6 didesnis ES indėlis į pasaulinės biologinės įvairovės nykimo tendencijos keitimą.

Laikotarpio vidurio peržiūra — dar toli iki pusiaukelės  m. Skaičiai labai akivaizdūs.

Vos 23 proc. Tam, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas, pažanga per maža. Pažanga pastebima tik su dviem tikslais susijusiose srityse, t. Taigi bendroji tendencija išlieka nepaprastai pesimistiška ir kelianti nerimą.

ENERGETIKA IR KLIMATAS: Lietuva baigia rengti NEKS veiksmų 2021-2030 m. planą

Pagal  m. Teikia vilčių tai, kad tikslingos pastangos ir investicijos į gamtą bei biologinę indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas iš tiesų yra sėkmingos.

Tai akivaizdu iš tam tikrų rūšių sugrįžimo.

Pranešėjas siūlo pritaikyti geriausią patirtį, kuria būtų skatinami pokyčiai. Nors atskiros sėkmės istorijos vis dar nenusveria alibaba akcijų pasirinkimo sandoriai neigiamos tendencijos, iš jų matyti, kad dabartiniai teisės aktai yra veiksmingi, o  m.

Politinė valia, susijusi su įgyvendinimu, priežiūra ir integravimu Pranešėjas siūlo parodyti didesnę politinę valią, kad biologinės įvairovės nykimo problema iš tikrųjų taptų politikos prioritetu, ir mano, kad būtina priimti bendrą suinteresuotųjų šalių poziciją, dėl kurios ypatingas vaidmuo tenka regiono ir vietos veikėjams.

 • Be to, jame nurodoma, kad Komisija įsipareigoja Tarybai ir Parlamentui reguliariai teikti šio veiksmų plano įgyvendinimo pažangos ataskaitas.
 • Верховный Оптимизатор умолкла.
 • GYVULINIŲ MAISTO ŽALIAVŲ KOKYBĖ IR SAUGA
 • ENERGETIKA IR KLIMATAS: Lietuva baigia rengti NEKS veiksmų m. planą – dailywtf.lt
 • Žiedinė ekonomika – Link tvarios ateities
 • Tastytrade galimybių švietimas

Pranešėjas mano, kad geresnis dabartinių teisės aktų įgyvendinimas ir priežiūra yra būtinos pažangos sąlygos. Pirmiausia dėmesys atkreipiamas į gamtos direktyvas: būtina visiškai įgyvendinti Paukščių ir Buveinių direktyvas, kad visa biologinės įvairovės strategija taptų tikrove.

Gamtos direktyvos yra Europos gamtos politikos kertiniai akmenys, o dėl jų tvirtumo, darnumo ir nuoseklumo šias direktyvas galima avant la lettre laikyti naujovišku reglamentavimu. Pranešėjas aiškiai nepritaria galimam gamtos direktyvų peržiūrėjimui, nes dėl to kiltų pavojus pačiai biologinės įvairovės strategijai, prasidėtų ilgas teisinio neapibrėžtumo laikotarpis, o teisės aktai galėtų susilpnėti.

Be to, pranešėjas įsitikinęs, kad problema susijusi ne su pačiais teisės aktais, bet pirmiausia su nevisišku ir nepakankamu jų įgyvendinimu bei priežiūra.

Todėl pranešėjas mano, kad būtų kur kas veiksmingiau, jeigu ir Komisija, ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos pradėtų dialogą dėl geresnio teisės aktų įgyvendinimo.

Esminiai veiksniai yra patobulintos gairės, griežta priežiūra ir keitimasis geriausia patirtimi. Kolektyvinis ir keletą sričių apimantis požiūris, reikalingas norint veiksmingai sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, taip pat lieka problemiškas. Be to, tikras iššūkis yra biologinės įvairovės integravimas į bendrą žemės ūkio politiką BŽŪP.

indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

Pranešėjas siūlo stebėti, vertinti ir tobulinti ekologiškumo didinimo priemones bei kitas priemones, susijusias su kaimo plėtra. Investavimas į gamtą ir biologinę įvairovę yra reikalingas visuomenine ir ekonomine prasme Pranešėjas palaiko moralinį biologinės įvairovės apsaugos argumentą, susijusį su biologinės įvairovės grynąja verte ir kuo sveikesnės mūsų planetos išsaugojimu ateities kartoms.

Be to, pranešėjas yra įsitikinęs, kad investuojant į gamtą ir biologinę įvairovę suteikiama galimybių, kurios, be kita ko, būtų tikslingos ir reikalingos socialine bei ekonomine prasme.

Todėl pranešėjas apgailestauja, kad gamtos ir ekonominės plėtros priešprieša ir vėl tampa labai akivaizdi. Būtina keisti mentalitetą. Ekonominio vertinimo metodams, pavyzdžiui, ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikai TEEBnepaisant galimų trūkumų, gali tekti svarbus vaidmuo, jie gali prisidėti prie sąmoningumo skatinimo, geresnio turimų išteklių panaudojimo ir geriau pagrįstų sprendimų.

EUR per metus yra keletą kartų mažesnės už pridėtinę vertę, kurią sukuria tinklas — mlrd.

indonezijos biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas

EUR per metus. Investicijoms į gamtą ir biologinę įvairovę reikia finansinių sąnaudų.

 • Šio plano projektui ką tik pritarus LR Vyriausybei, jis teikiamas pakartotinei viešajai konsultacijai.
 • Teminė atliekų prevencijos ir perdirbimo strategija.
 • aplinka | dailywtf.lt
 • EUR-Lex - DC - LT
 • PRANEŠIMAS dėl ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūros
 • Phil newton prekybos strategijos