La Casa di Emma come a casa Tua..

Darbas iš casa rozano, apdailos darbai

Kiekviename iš 1 priede išvardytų susitarimų nuorodos į į to susitarimo šalimi esančios valstybės narės nacionalinius subjektus suprantamos kaip nuorodos į Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinius subjektus.

Kiekviename iš 1 darbas iš casa rozano išvardytų susitarimų nuorodos į į to susitarimo šalimi esančios valstybės narės oro vežėjus ar oro transporto bendroves suprantamos kaip nuorodos į tos valstybės narės paskirtus oro vežėjus ar oro transporto bendroves. Šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis pakeičiamos atitinkamos 2 priedo a ir b punktuose nurodytų straipsnių nuostatos dėl valstybės narės paskirto oro vežėjo, Filipinų jam suteiktų įgaliojimų ir leidimų ir atitinkamai dėl atsisakymo oro vežėjui suteikti įgaliojimus ar leidimus, jų atšaukimo, galiojimo sustabdymo ar apribojimo.

Gavę pranešimą apie valstybės narės oro vežėjo paskyrimą, Filipinai kuo greičiau atlieka procedūras ir suteikia atitinkamus įgaliojimus ir leidimus, jeigu: i oro vežėjas pagal ES Sutartis yra įsisteigęs jį skiriančios valstybės narės teritorijoje ir turi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkančią galiojančią licenciją vykdyti oro susisiekimą, ir ii už oro vežėjo pažymėjimo išdavimą atsakinga valstybė narė vykdo ir užtikrina veiksmingą oro vežėjo veiklos atitikties teisės aktams kontrolę, o paskyrimo darbas iš casa rozano aiškiai nurodyta atitinkama aviacijos institucija, ir iii oro vežėjas tiesiogiai ar įsigijus jo darbas iš casa rozano akcijų paketą nuosavybės teise priklauso valstybėms narėms ir arba valstybių narių nacionaliniams subjektams, ir arba kitoms darbas iš casa rozano priede išvardytoms valstybėms, ir arba tų kitų valstybių nacionaliniams subjektams darbas iš casa rozano yra jų faktiškai kontroliuojamas.

darbas iš casa rozano

Naudodamiesi šioje dalyje nustatyta teise, Filipinai nediskriminuoja valstybių narių oro vežėjų dėl jų nacionalinės priklausomybės. Atitinkamos 2 priedo c punkte nurodytų straipsnių nuostatos papildomos šio straipsnio 2 dalies nuostatomis. Jeigu valstybė narė paskiria oro vežėją, kurio veiklos atitikties teisės aktams kontrolę vykdo ir užtikrina kita valstybė narė, Filipinų teisės, numatytos oro vežėją paskyrusios valstybės narės ir Filipinų susitarimo saugos nuostatose, taikomos ir kai minėtoji kita valstybė narė priima, taiko ar užtikrina saugos standartus, ir kai tai susiję su tam oro vežėjui išduotu leidimu vykdyti veiklą.

darbas iš casa rozano

Atitinkamos 2 priedo d punkte išvardytų straipsnių nuostatos papildomos šio straipsnio 2 dalies nuostatomis. Nepaisant kitų priešingų nuostatų, jokia 2 priedo d punkte išvardyta nuostata valstybei narei nedraudžia nustatyti nediskriminacinių mokesčių, rinkliavų, muitų ar mokesčių už degalus, tiekiamus jos teritorijoje Filipinų paskirtojo oro vežėjo, vykdančio skrydžius tarp tos valstybės narės teritorijoje darbas iš casa rozano vienos vietovės ir tos pačios arba kitos valstybės narės teritorijoje esančios kitos vietovės, orlaiviui.

Nepaisant kitų priešingų nuostatų, jokia 1 priede išvardytų susitarimų nuostata i nereikalaujama arba neskatinama sudaryti įmonių susitarimų, priimti įmonių asociacijų sprendimų arba imtis kitų suderintų veiksmų, kuriais būtų užkertamas kelias konkurencijai, ji būtų iškreipiama ar ribojama, ii nestiprinamas tokio susitarimo, sprendimo ar suderintų veiksmų poveikis, arba iii privatūs ūkinės veiklos vykdytojai neįgaliojami imtis priemonių, kuriomis būtų užkertamas kelias konkurencijai, ji iškreipiama ar apribojama.

Šis Susitarimas įsigalioja, kai Susitariančiosios Šalys viena kitai btc elliptic curve praneša, kad Susitarimui įsigalioti būtinos vidaus procedūros yra baigtos.

Susitariančiosios Šalys, nepaisydamos 1 dalies, susitaria šį Susitarimą laikinai taikyti nuo pirmos mėnesio, einančio po to, kai Susitariančiosios Šalys pranešė viena kitai, kad Susitarimui įsigalioti būtinos procedūros yra baigtos, dienos. Susitarimas taikomas visiems 1 priede išvardytiems susitarimams ir priemonėms, įskaitant Susitarimo pasirašymo dieną dar neįsigaliojusius susitarimus ir priemones.

Jeigu kuris nors iš 1 priede išvardytų susitarimų nutraukiamas, kartu netenka galios visos su atitinkamu 1 priede nurodytu susitarimu susijusios šio Susitarimo nuostatos. Jeigu nutraukiami visi 1 priede išvardyti susitarimai, kartu netenka galios ir šis Susitarimas.

Pasirašyta dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra vienodai autentiški.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. V Bruselu dne dvacátého devátého listopadu dva tisíce osmnáct. Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende november to tusind og atten. Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten November zweitausendachtzehn.

darbas iš casa rozano

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne üheksandal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ. Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year two thousand and eighteen. Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

konstrukciniai statybos darbai - Italija

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset devetog studenoga godine dvije tisuće osamnaeste. Fatto a Bruxelles, addì ventinove novembre duemiladiciotto. Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit devītajā novembrī. Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų lapkričio dvidešimt devintą dieną Briuselyje.

apdailos darbai

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év november havának huszonkilencedik napján. Gedaan te Brussel, negenentwintig november tweeduizend achttien. Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego dziewiątego listopada roku dwa tysiące osiemnastego. Feito em Bruxelas, em vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și nouă noiembrie două mii optsprezece.

La Casa di Emma come a casa Tua..

V Bruseli dvadsiateho deviateho novembra dvetisícosemnásť. V Bruslju, dne devetindvajsetega novembra leta dva tisoč osemnajst. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista. Som skedde i Bryssel den tjugonionde november år tjugohundraarton.